Kuvataiteilijan uusi työ

Työelämä on muuttunut yhteiskunnassamme, samalla työn luonne. Kuvataiteilijat ovat toimineet perinteisesti yksin tai työryhmässä kollegoiden kanssa, mutta kuvataiteilijat ovat itse tunnistaneet työnkuvansa siirtyneet soveltavalle puolelle, jossa vuorovaikutus sekä projektimainen toiminta on läsnä. Taiteen tekijät liikkuvat sujuvasti usealla taiteen alalla, johon vaikutuksensa tuovat digitaaliset ympäristöt, verkostot, projektimaisuus, ansaintaan ja yrittämiseen liittyvät seikat, uudet tekniikat sekä sisällöt, laaja-alaisempi osaamisen käyttäminen eri alojen rajamailla. Monimuotoisuus näyttäytyy haasteena ja mahdollisuutena, mutta tunnistammeko mikä on kuvataiteilijan uusi työ tämän päivän yhteiskunnassa?

Hankkeessa kartoitetaan yhdessä monipuolisen osallistujajoukon kanssa (taiteilijoiden, opiskelijoiden, opettajien ja TKI-henkilökunnan ym) kuvataiteilijan uuden työn luonnetta ja osaamisvaatimuksia, jonka jälkeen uuden työn teemoja jalkautetaan osaksi verkostokoulujen kuvataiteen opetusta. Teemoja ovat mm kuvataiteilijan yrittäjyysajattelun laajentaminen ja yrittäjyyden esteiden tunnistaminen, vuorovaikutuksen merkityksen korostaminen osana moniammatillista työskentelyä sekä alan uusien toimintamallien tunnistaminen. Selvitystyö toteutetaan 2020-2021 haastattelututkimusten, työpajojen ja seminaarien kautta. Ensimmäisiä selvitystuloksia julkaistaan verkkosivuilla syksyllä 2020.

Bildkonstnärens nya arbete

Arbetslivet har förändrats i vårt samhälle, och så även arbetets art. Bildkonstnärer har traditionellt arbetat ensamma eller i arbetsgrupper med kollegor, men bildkonstnärer har själva påvisat att denna arbetsbild skiftat allt mer mot det tillämpade, där projektartade aktiviteter och växelverkan vuxit i betydelse. Konstnärer rör sig smidigt inom konstens olika områden, som påverkas av digitala miljöer, nätverk, projektstyrning, förtjänstens och entreprenörskapets faktorer, nya tekniker och substans, samt en breddad användning av färdigheter över branschgränserna. Mångfalden är alltså en utmaning och en möjlighet, men kan vi identifiera bildkonstnärens nya arbete i dagens samhälle?

Tillsammans med en mångsidig grupp deltagare (konstnärer, studerande, lärare, FUI-personal m.fl.) kartlägger projektet egenskaperna och färdighetskraven i bildkonstnärens nya arbete, varpå det nya arbetets teman implementeras i nätverksskolornas bildkonstutbildningar. Temorna innefattar bl.a. breddandet av företagsamhet och identifikationen av hinder för entreprenörskap, vikten av interaktion som en del av det mångprofessionella arbetet samt identifikationen av nya operativa modeller på fältet. Kartläggnigen kommer att genomföras via undersökningar (enkäter och intervjuer), workshops och seminarier 2020-2021. De första undersökningsresultaten kommer att publiceras hösten 2020.

Materiaalia ja työkaluja - Materal och vertyg

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kuvataiteilijoiden kokemuksia työelämästä:

Hiljaista tietoa kuvataiteilijan työstä.  Anitra Arkko-Saukkosen ja Marjo Jussilan artikkeli työelämän ja työn muuttuneesta luonteesta.

Elinikäinen oppiminen on osa taiteilijuutta.  Kuvataiteen opiskelijoille toteutettiin kysely, jossa opiskelijat arvioivat, millaisia taitoja he pitävät ammatissaan tärkeimpinä. Sade Kahran ja Tomi Kuusimäen artikkeli kokoaa yhteen kyselystä saatuja tuloksia.

Viestintä:

Useiden ammattikorkeakoulujen yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu Someta duuniin MOOC-opinnot on itseopiskelupaketti omien työnhakutaitojen hiomiseen ja oman osaamisen brändäämiseen somessa ja verkossa.

Projektijohtaminen:

Anitra Arkko-Saukkosen artikkeli Luovat askeleet – ideasta taideproduktioon esittelee kuvataiteilijoille muotoillun Luovat askeleet -toimintamallin, jonka avulla tuetaan taideproduktion ideointia ja suunnittelua.

Julkinen taide, kuntayhteistyö, työllisyys:

Bildkonsten bubblar i kommunerna, Novialia / Svängrum-e 9.3.2021

Herätkää kunnat, ja työllistäkää ammattitaiteilijoita! / Taiteilija-lehti 7.5.2021

Bildkonstnären behöver också få ett arbete - varför inte på ett museum? / Vasabladet & Österbottens tidning 12.6.2021

Bildkonstnärer behöver beredas plats på arbetsmarknaden – "De utbildas till ett yrke, inte till genier" / Vasabladet & Österbottens tidning 12.6.2021

Sade Kahra: ”Bildkonstnärsskapet – ett yrke i ständig förändring” / Vaasa Insider 17.9.2021

Vieritä ylös