Kuvataiteen uuden työn koulutusmalli

Tomi Kuusimäki, Lotta Pyykkönen 

Projektin kokoavana tuloksena on kuvataiteen uuden työn koulutusmalli, jota on testattu neljässä mukana olleessa ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutusohjelmassa. Mallin tavoitteena on hahmottaa tulevaisuuden tarpeita ja odotuksia kuvataiteen koulutukselle, jotta se vastaisi yhä paremmin alalle hakeutuvien uusien ammattilaisten, taidekentän ja työelämän tarpeita.

Kuvataidealan erityisyyden huomioiminen on ollut tärkeä osa koulutusmallin kehittämisessä. Mallissa on huomioitu kuvataiteilijan työhön liittyvät erityispiirteet. Malli ennakoi myös kuvataiteilijan työn muutosta: työtä tehdään yhä enemmän työryhmissä ja muualla kuin yksityisissä työhuoneissa.

Myös ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämiseen vaikuttavia laajempia teemoja on huomioitu mallia luotaessa. Digivisio 2030 tulee vaikuttamaan kaikkiin korkeakouluihin lähivuosina, ja se tulee ottaa kuvataiteen koulutuksen kehittämisessä vahvasti huomioon. Toinen läpileikkaava teema on kestävä kehitys ja kolmanneksi teemaksi valittiin yhdenvertaisuus. Nämä teemat ovat myös jatkuvan yhteistyön mahdollistajia ammattikorkeakoulujen välillä.

Mallin kolmen läpileikkaavan teeman, digitalisaation, kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden, integrointi tapahtuu luontevimmin harjoittelussa ja työn opinnollistamisessa. Opiskelijaa voidaan kannustaa tunnistamaan harjoittelupaikkoja ja työn opinnollistamisen mahdollisuuksia, joissa hän syventää teemojen osaamistaan. Yhdenvertaisuuden edistäminen kuvataidealla edellyttää työhön liittyvän avoimuuden lisäämistä, jota kuvataidetta opettavien ammattikorkeakoulujen yhteisellä verkostoitumisella ja tiedonjaolla voidaan parantaa.

Kunkin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmatyö on tärkeässä osassa läpileikkaavia teemoja toiminnallistettaessa. Kuvataiteen ammattikorkeakoulujen pedagogiset ratkaisut, henkilöstörakenne ja resurssointi ovat jokaisessa organisaatiossa erilaisia. Kuvataiteen uuden työn koulutusmalli ei ota kantaa yksittäisen ammattikorkeakoulun ratkaisuihin, vaan keskittyy mahdollistamaan yhteistyön koulujen välillä. Verkostoituminen ja koko ajan kehittyvä ja syvenevä yhteistyö ammattikorkeakoulujen välillä vaatii kuitenkin tekijöitä. Malli ottaa kantaa myös siihen, miten yhteistyö käytännössä organisoituu ammattikorkeakoulujen verkostossa.

Kuvataiteen opetussuunnitelmatyössä tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon soveltuvilta osiltaan Yli vaaran vuosien -projektin näkökulmia, jotta saavutetaan edellytykset opetuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan yhteistyölle ammattikorkeakoulujen välillä.

Koulutusmalli_kaavio

Taiteilijatyypit

Monitulotaiteilija / Yrittäjä / Osallistava / Julkisen taiteen tekijä / Kuvittaja / Opettaja / Asiantuntija

Monitulotaiteilija

TEKEE: Työskentelee oman tuotantonsa parissa, tavalla tai toisella 

KOMPETENSSIT: Kirjallinen ilmaisutaito, itseohjautuvuus, verkostointi ja epävarmuuden sietokyky 

MITEN: Usein yhdistelmä eri tulonlähteitä kuten apurahat, ansiotyö, myynti, korvaukset tai omarahoitus 

TYÖNKUVA: Itsenäinen työ, jossa oma taiteellinen vapaus keskiössä, usein nykytaiteen kontekstissa rahoittajineen ja instituutioineen 

Yrittäjä

TEKEE: Myy omia taideteoksia ja palveluita 

KOMPETENSSIT: Itseohjautuvuus, branding, markkinointi, verkostointi ja hallinnollinen ongelmanratkaisukyky 

MITEN: Oma yritys joko pää- tai sivutoiminen 

TYÖNKUVA: Itsenäinen työ vaihtelevilla tehtävillä, paljon vapautta ja vastuuta 

 

Osallistava

TEKEE: Työskentelee taiteen keinoin ihmisten hyvinvointia lisäten yhteiskunnassa 

KOMPETENSSIT: Soveltamiskyky, ryhmän johtaminen, etiikka ja sosiaaliset taidot 

MITEN: Työ suoritetaan joko palkkaa, korvausta tai laskua vastaan  

TYÖNKUVA: Taiteeseen jalkautunut sosiaalinen työ 

Julkisen taiteen tekijä

TEKEE: Rakennetun ympäristön toimeksiantoja 

KOMPETENSSIT: Soveltamis- ja yhteistyökyky, itseohjautuvuus ja projektin hallintataidot 

MITEN: Toimintamuoto yleensä yrittäjä (Tmi, Oy), suurin osa tilaajista vaativat laskun  

TYÖNKUVA: Itsenäinen aloja ylittävä työ, potentiaalia laajentaa rakennetusta sosiaaliseen 

Kuvittaja

TEKEE: Työskentelee usein toimeksiannosta tai tietyn genren parissa, esimerkiksi kustannusyhtiölle tai pelialalla 

KOMPETENSSIT: Soveltamis- ja yhteistyötaidot, branding, verkostointi 

MITEN: Työ suoritetaan joko palkkaa, korvausta tai laskua vastaan  

TYÖNKUVA: Asiakaslähtöinen työ käsityön, muotoilun ja taiteen rajapinnassa. Laajentunut työmarkkina digi- ja peli-alalla. 

Opettaja

TEKEE: Jakaa ammattiosaamistaan taiteilijana ja auttaa muita kehittämään omaa taiteellista ilmaisuaan. Pedagoginen jatkokoulutus tavanomaista. 

KOMPETENSSIT: Pedagogiset ja sosiaaliset taidot, suunnittelu ja ryhmän ohjaus. 

MITEN: Useimmiten palkkatyötä työtunneista ja työsuhteesta riippumatta 

TYÖNKUVA: Työ pohjautuu taiteen osaamisen välittämiseen, elinikäinen oppiminen fokuksessa 

Asiantuntija

TEKEE: Tutkii, selvittää, kehittää ja neuvoo esim. toimikunnissa, lautakunnissa tai projekteissa 

KOMPETENSSIT: Oman osaamisen identifiointi, kirjallinen ilmaisu sekä analyyttinen kehittämiskyky 

MITEN: Työ suoritetaan joko palkkaa, korvausta tai laskua vastaan  

TYÖNKUVA: Työ pohjautuu kuvataiteilijan ammatti-identiteettiin, keskiössä alan ja yhteiskunnan kehitystarpeet 

Scroll to Top