Työn opinnollistaminen

Työtä tekemällä voidaan hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista. Näin opiskeltavaa alaa vastaava työ tukee opintojen etenemistä sekä lisää opiskelun ja työn synergiaa valmistaen opiskelijaa työelämän vaatimuksiin. Työssä hankittu osaaminen tunnistetaan, sitä verrataan tutkinnon perusteisiin ja se dokumentoidaan. Näin kertynyttä osaamista tulkitaan osaksi opintoja.

Kuvataiteen alan työn opinnollistamisen erityispiirteenä on, että varsinaisia valmiita työpaikkoja ei alalla ole vaan kukin alalle valmistuva luo oman työnkuvan itsenäisesti. Kuvataiteilijan osaamista arvioitiin aikaisemmin lähinnä lahjakkuuden näkökulmasta. Kuvataiteilijan työksi on mielletty ainoastaan teosten tekeminen ja näyttelyiden pitäminen. Nyt taiteilijoiden työmahdollisuudet ovat laajentuneet. Taidetta tilataan julkisiin rakennuksiin ja sitä käytetään soveltavasti muilla aloilla. Työnkuvan laajeneminen on tuonut esiin kysymyksen taiteilijan uudesta työstä ja siihen liittyvästä osaamisesta.

Yli vaaran vuosien -hankkeen tavoitteena on tunnistaa yhteistyöprojektit, missä työn opinnollistaminen voidaan toteuttaa. Kuvataideopiskelijoiden harjoittelukokemuksista, opiskelijoille ja ammatissa toimiville kuvataiteilijoille tehdyistä kyselyistä sekä haastatteluista kerätään aineisto. Saadun aineiston perusteella osaamista tunnistetaan ja kehitetään sekä laaditaan toimintamalli miten opiskelija voi nopeuttaa työelämään siirtymistä.

Arbete som studier

Genom arbete är det möjligt att förvärva de färdigheter som krävs för examen. På detta sätt stöder arbete inom studieområdet utvecklingen av studier, ökar synergin mellan studier och arbete samt förbereder eleven på arbetslivets krav. Den kompetens som förvärvats i arbetet identifieras och jämförs med grunderna för examen. Arbetet dokumenteras. På detta sätt tolkas den samlade kunskapen som en del av studierna.

Denna typ av studier har inom bildkonstområdet speciella utgångspunkter, eftersom finns få traditionella jobb på fältet, däremot skapar varje elev självständigt sin egen arbetsbild. En bildkonstnärs färdigheter bedömdes tidigare i hög grad utifrån ett talangperspektiv. Uppfattningen har varit att konstnären skapar verk och håller utställningar. Nu har arbetsmöjligheterna för konstnärer utvidgats. Konsten beställs till offentliga byggnader och tillämpas på olika sätt inom andra områden. Expansionen av arbetsbilden har lyft fram frågan om konstnärens nya arbete och dess relaterade färdigheter.

Att övervinna farans år -projektets syfte är att identifiera sådana samarbetsprojekt, där studier i formen av arbete kan genomföras. Material från bildkonststuderandes praktikerfarenheter samlas in, intervju- och enkätdata samlas i form av undersökningar av studenter och professionella bildkonstnärer i yrkeslivet. Kompetenser identifieras och utvecklas på basis av det insamlade materialet och en modell utarbetas för elevens smidigare övergång till arbetslivet.

Näkökulmia - Perspektiv

SAMK:n opiskelijan ajatuksia valmistuvana kuvataiteen ammattilaisena:

Näkökulmia kuvataidekoulutuksen reformiin

Ulkoisen epävarmuuden lisääntyessä tulee sisäisen varmuuden kasvaa

Kirjoittaja Ulla-Maija Raittila.

 

Vieritä ylös