Harjoitteluympäristöt

Projektin yksi toimenpiteistä on palvelumanagerien johtamat työelämälähtöiset harjoitteluympäristöt. Projektin aikana toteutetaan yhteensä 20 erilaista harjoitusympäristöä. Niiden tavoitteena on tukea kuvataiteilijan siirtymistä opinnoista työelämään.

Kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu edistää kokemuksellista oppimista ja syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutuksen mukaista opiskelua.

Praktikmiljöer

Ett av projektets prestationer är service manager -styrda arbetsbaserade praktikmiljöer.  20 olika praktikmiljöer med målet att stödja bildkonstnärens övergångsfas från studier till arbetsliv kommer att förverkligas inom projektet.

Bildkonstutbildningarna på finländska yrkeshögskolor innefattar en praktikperiod på samanlagt 30 studiepoäng. Praktikens syfte är att eleven under handledning blir bekant med för yrkesstudier viktiga praktiska arbetsuppgifter samt tillämpande av kunskap och färdighet i arbetslivet. Praktiken främjar erfarenhetsinlärning och fördjupar studerandens färdigheter, förbereder dem för branschens arbetsuppgifter samt stöder och kompletterar utbildningens lärande.

Esimerkkejä - Exemplar

Taideviikko 2020

Harjoitusoppimisympäristö liittyi teemoihin kaupunkitaide ja taide julkisessa tilassa. Taideviikko2020 oppimisympäristöön osallistui 17 opiskelijaa ja yksi ohjaaja. Harjoitusympäristön verkoston muodosti Kankaanpään kaupungin henkilöstö, kivijalkayrittäjät, seurakunta ja kaupunginmuseo.

Harjoitusympäristön tavoitteena oli ottaa taiteen keinoin haltuun seutukuntakaupungin keskustan erilaisia tiloja kivijalkaliikkeistä liikuntakeskuksen tiloihin. Osallistujan näkökulmasta painopisteenä oli uuden tilan haltuunotto, oman työn mitoittaminen ja aikataulutus ja yhteistyöverkoston kanssa käytävät neuvottelut ja taidenäyttelyn viestinnän suunnittelu ja toteutus.

https://taideviikko2020.wordpress.com/

 

Vähäkyrön kulttuurikehä

Toimintaan osallistui 11 opiskelijaa ja kaksi ohjaajaa. Harjoitusympäristön teemoina oli matkailun ja maaseutukunnan kulttuuritarjonnan kehittäminen luomalla teoksia luontoon ja Vähänkyrön keskustan tiloihin.

Yhteistyö liittyi Kestävä kaupunki -kehittämisohjelmaan, missä kuvataiteen opiskelijoiden tavoitteena oli tunnistaa alueen kulttuurihistoriaa ja identiteettiä taiteen keinoin.

https://kulttuurikeha.wordpress.com

Kohteet kartalla

 

Soveltava kuvataide TKI-hankkeissa

Lapin ammattikorkeakoulussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta kytkeytyy opetukseen eri muodoin. Parhaimmillaan TKI-toiminnan integrointi kuvataiteen koulutukseen tarjoaa kuvataiteen opiskelijoille työelämälähtöisiä oppimiskokemuksia erityisesti soveltavan kuvataiteen kentällä. Usein näiden yhteistyökuvioiden pohjalta tarjoutuu myös mahdollisuuksia suorittaa opintoihin liittyvä harjoittelu TKI-hankkeessa. Kun kuvataiteen opiskelija suorittaa harjoittelunsa TKI-hankkeessa, hän toimii harjoittelun ajan yhtenä hankkeen asiantuntijana omalla vastuualueellaan.

  • Creative Edge –hankkeessa etsittiin luovan alan osaajien ja tulevien ammattilaisten käyttöön uudenlaisia keinoja tehtä yhteistyötä ja rakentaa toimivia, kansainvälisiäkin verkostoja. Kuvataiteen opiskelijoita osallistui runsaasti hankkeen toimenpiteisiin ja hankkeen Creative Steps -julkaisun kuvituksen ja graafisen suunnittelun toteutti kuvataiteen opiskelijat harjoittelunaan.
  • Our Stories –hanke on keskittynyt Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat yhdistävän Revontultentien kulttuurin ja historian tarinallistamiseen. TKI-toiminnan ja opetuksen integraation myötä kuvataiteen opiskelijoiden tehtäväksi tuli etsien, tutkien, katsoen, kuunnellen, havainnoiden ja kokien hakea tarinaideoita visuaalisen kuvan, teoksen luomiseen. Lue lisää Anitra Arkko-Saukkosen artikkelista Revontulentie - tarinallistettu matka oppimisympäristönä  Pohjoisen tekijät -blogissa. Myös hankkeen visuaalisen ilmeen ja tarinallistamiseen liittyvän kuvituksen on tuottanut Lapin AMKista valmistunut kuvataiteilija.

 

FUI-projekt i kultur och entreprenörskap

Yrkeshögskolan Novias Forskning, utveckling och innovation är förankrad i utbildningarna och arbetslivets behov. Fokusområdet kultur och entreprenörskap på Jakobstads campus satsar på projekt som utvecklar de regionala näringsslivsstrukturerna inom de kulturella och kreativa näringarna samtidigt som projekten förankras i nationella, nordiska och internationella samarbeten och projekt.

Allterftersom olika samarbetsformer och behov uppstår, integreras studerandes lärandeprocesser i projekten. Projekten erbjuder i allt ökad grad ständigt förnyande praktikmiljöer för studeranden inom bildkonstområdet. Inom projekten får praktikanten ett uppdrag som de ansvarar över. Prektikmiljön erbjuder studerandena övning i framförallt tillämpning, projekthantering och branschöverskridande samarbete.

 

Moderna sagor

Digitala filmer och spel är en modern miljardindustri, där allt mer sker direkt över nätet. Samtidigt uppstår det allt mer negativa sociala konsekvenser, som spelberoende, för mycket skärmtid med mera. Barn och ungdomar är en utsatt grupp, där beroendeproblematiken accentueras. Socialt hållbara spel och digitala leksaker har därför blivit en stark trend.

Projektet kombinerar modern teknologi (digitala lösningar, IKT, applikationer, speldesign m.m.) med sagoberättande för att skapa socialt hållbara spel och virtuella berättelser för barn. Grunden till sagorna tas fram i verkstäder, där barn och vuxna får berätta sina berättelser. Sagan blir en del av en interaktiv mobilapplikation med val, ljudeffekter, musik och visuella bilder. Olika utbildningsenheter inom skolvärlden deltar i projektet; aktörer inom speldesign, ny-österbottningar, författare och berättare. Även unga vid Kårkulla inkluderas. Målgruppen finns inom småbarnspedagogiken och i de lägre klasserna i den grundläggande utbildningen. Moderna sagor är ett leaderprojekt som drivs av Yrkeshögskolan Novia och Stiftelsen Juthbacka sr.

Sammanlagt ett tiotal praktiker förverkligas inom projektet, med studerandena från Yrkeshögskolan Novias utbildning för grafisk formgivning, fotografi och bildkonst.

 

Utveckling av utställningsverksamhet

Hösten 2020 bildades en praktikmiljö kring utveckling av Campus Allegros galleriverksamhet med syftet att lyfta fram studerandenas arbeten på institutionen, att nå nya målgrupper samt att utforska samarbetsformer med andra yrkeshögskolor. Praktikmiljön formas inom projektet "Att övervinna farans år – En utbildningsmodell för bildkonstnärens nya arbete" och bildkonststuderanden på Novia genomför praktiken under handledning av projektledaren/projektforskaren. Studeranden skapar nya utställningsutrymmen, utvecklar nya (digitala) sätt att förmedla konst och andra aspekter i utställningsverksamheten i regelbunden dialog med de andra praktikgrupperna. Praktikmiljöns syfte är att ge studerandena färdigheter i presentation och konstdialog, självstyrning och samarbete.

En del av praktikgruppernas experiment finns att se på projektets Youtube-kanal. 

 

Tornion kaupunki ja kaupunkitaide

Tornion kaupungilta tarjoutui kesällä 2020 harjoittelupaikka, jossa taidetta maalattiin keskustan sähkökaappeja elävöittämään mm. yhteisöllisyyttä kuvaavilla aiheilla.

 

KIERTO10-hanke – kiertotalous taiteen kautta esille

Kierto10 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Meri-Lapin kuntalaisten kiertotaloustietoutta sekä ilmastomyönteistä asennetta nopeiden kokeilujen ja paikallisten tapahtumien avulla.

Hankkeessa odotetaan syntyvän mm. 10 kokeilua/tapahtumaa Meri-Lapin alueella

Ouroboros-näyttely rakennettiin kuvataiteen kuvataiteen opiskelijaryhmän voimin ensin verkkonäyttelyksi ja myöhemmin fyysisesti Lapparin näyttelytilaan Torniossa.

Kuvataiteen 2.vuosikurssi, koko opiskelijaryhmänä, osallistui kiertotalouteen liittyvän teeman kautta valmistamaan teoksia ja kokoamaan näyttely, jonka avulla lisätään tietoisuutta kiertotaloudesta ja popularisoidaan sitä julkisesti.

 

TONTTULA

Tonttulan toimeksianto ja 3D-näyttely Hullu Porossa, Levillä

Projektilähtöinen kokonaisuus toteutettiin Tonttulan tarinasta 3D-teoksien näyttelykokonaisuutena kuvataiteen opiskelijaryhmän koostamana. Näyttely kietoutuu olemassa olevaan tonttutarinaan, ja opiskelijat valmistivat omat hahmonsa osaksi suurempaa olemassa olevaa Tonttu-tarinaa. Tonttulan vuosi -näyttely pidettiin joulukuusta 2019 kevääseen 2020 Hullu Porossa Levillä, jossa se tavoitti sesonkiaikaan laajan kansainvälisen katsojakunnan. Projekti oli työelämälähtöinen, asettui kuvataiteen soveltavalle alueelle, jossa kuvataiteen opiskelijoiden taiteellinen panos, osaaminen ja asiantuntijuus korostui. Näyttely piti sisällään yhteisen 3D-näyttelyn suunnittelun ja toteutuksen ryhmänä sekä henkilökohtaisesti oman hahmon suunnittelun ja valmistamisen näyttelyä varten yhteistyössä opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelijat koostivat jutun lehteen Hullu Poro News.

Toinen opiskelijaryhmä kuvasi Tonttulan elämyskylää sekä uutta kohdetta Seitakiveä valokuvaten, maalaten ja piirtäen sekä ympäristön ja kohteen kuvaamisen lisäksi työsti sosiaalisen median päivityksiä.

 

Kansainvälinen harjoittelu, Visual artist, Lapin AMK

Konseptien ja graafisen materiaalin suunnittelu ja toteutus pelituotantoryhmässä.

Harjoittelupaikkana toimii Intelligent Systems Research Centre, Ulster University, Derry, Pohjois-Irlanti. Oppimispelejä toteuttavassa työryhmässä kuvataiteen opiskelija toimii visuaalisen puolen asiantuntijana, jossa hän kantaa vastuun visuaalisesta osuudesta osana pelisuunnittelua ja rakentamista: konseptisuunnittelu ja konseptien valmistaminen peliä varten, graafinen materiaali. Toiminta tapahtuu monialaisessa ja kansainvälisessä tiimissä, joka vahvistaa vastaavanlaisen toimintaympäristön tuntemusta. Pelien muoto vaihtelee eri vuosina tietokone- ja mobiilipeleistä VR-peleihin.

 

INNOVAATIOT JA YRITTÄJYYS

Kuvataiteilijalla on mahdollisuus Innovaatio ja yrittäjyys opintojaksolla kiinnittyä monialaisen työryhmän jäseneksi. Autenttinen oppimisympäristö Creative Steps on valjastettu työelämälähtöiseen tekemiseen ja toimii harjoitusympäristönä. Kehittämistoiminnan avulla opiskelijat ryhmän jäsenenä osallistuvat kehittämistyöhön yritysten apuna, tai toimeksianto rakennetaan opiskelijalähtöisesti tavoitteena kehittää uusia tuote- tai palveluideoita prototyypiksi. Kuvataiteilija toimii asiantuntijaroolissa ja käyttää omaa kuvataiteen ja visuaalisen osaamisen asiantuntijuuttaan työn edistämiseen. Toiminta on lähtöisin Creative Momentum -hankeesta, jossa luovan alan yrittäjien kansainvälisyyttä ja verkostoitumista edistettiin.

Jump into innovation and creativity - Creative Steps 2.0, https://www.youtube.com/watch?v=UEpPicscApA

 

Taidetie

Taidetien harjoitusympäristö liittyi teemaan julkinen taide, yritysyhteistyö ja matkailu. Tavoitteena oli osana yrityksen juhlavuotta toteuttaa valtatie 23 yhteyteen yrityksen historiaa ja tarinaa ilmentävä taideteos. Osallistujia harjoitusympäristössä oli kaksi.

Osaamisen näkökulmasta harjoitusympäristö vaati erittäin paljon ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja itsensä johtamisen taitoja.

https://taiderakentamisessa.fi/nousu/

 

Geopark​

Luonnon ja taiteen elementtejä yhdistävä harjoitusympäristö. Tavoitteena on yhdistää taidetta kansainväliseen verkostoon kuuluvan Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin kehittämistoimintaa. Geoparkin toimintaa ohjaa Unescon määrittelemät toimintaperiaatteet.

Taiteen harjoitusympäristön näkökulmasta mielenkiintoista on tutkia taiteen, luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta. Yhteistyö Geoparkin kanssa vaatii luovaa ajattelua, laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista. Osallistujia harjoitusympäristössä on noin 15.

https://lhgeopark.fi/

 

Kankaanpään liikunta- ja taidepuisto

Kaupungin liikunta-alan ammattilaiset haluavat taiteen näkyvän liikunta-alueen suunnittelussa ja toteutuksessa. Alueen läheisyydessä on monenlaisia sidosryhmiä, joiden osallistumista voidaan edistää myös taiteen keinoin. Harjoitusympäristö keskittyy laaja-alaiseen aluesuunnitteluun, julkiseen taiteeseen sekä osallistamiseen. Osallistujia on viisi.

 

Hotelli ja taide -yhteistyö

Porissa sijaitseva Sokos hotelli Vaakuna tarjoaa harjoitusympäristöksi hotellimiljöön. Tavoitteena on kehittää tilan suunnittelua taiteen menetelmin sekä kehittää taiteen saavutettavuutta ja testata, millaisissa erilaisissa ympäristöissä taide voi olla osana. Tavoitteena on myös monipuolistaa taiteilijan ansaintamahdollisuuksia.

 

Himmelblau

SAMK Kankaanpään taidekoulu kehittää työharjoitteluyhteistyötä Grafiikanpaja Himmelblaun kanssa. Tampereella toimiva Himmelblau on harvinaisen monipuolinen toimija kuvataiteen kentällä, joten yhteistyö mahdollistaa hyvin monenlaisia harjoitteluympäristöjä kuvataidekoulutukseen.

  • Himmelblaun grafiikanpajan kanssa on sovittu taidevedostajan työharjoittelusta. Ensimmäinen opiskelija aloitti harjoittelun keväällä 2021.
  • Himmelblaun Pop-Up galleriassa voidaan järjestää opiskelijoiden näyttelyitä. Vuoden 2020 talvena toteutettiin kahden opiskelijan näyttely.
  • Himmelblaun ylläpitämä taidetapahtuma Finlayson Art Area tarjoaa harjoittelua, mm. näyttelyiden rakentamista ulos ja sisälle, taiteilijoiden avustamista, näyttelyiden ylläpitoa, valvomista ja asiakaspalvelua, katumaalausten toteuttamista ynnä muuta.
  • Harjoittelussa syntyy käytännön kokemusta ja ammatillista kehittymistä.  Lisäksi mahdollistuu laaja verkostoituminen monenlaisiin kontakteihin. Mahdollista on myös osallistuminen taidetapahtuman kehittämiseen ja omien taideprojektien toteuttaminen.

 

Grafiikan osastoassistentti ja taidevedostaja

SAMK Kankaanpään taidekoulussa aloitettiin kaksi grafiikan osaston sisäistä harjoitteluympäristöä. Grafiikassa on harjoittelupaikka osastoassistentille ja taidevedostajalle.

  • Osastoassistentti osallistuu grafiikan työvälineiden ylläpitoon ja koulutuksen järjestelyihin, sekä avustaa opetuksessa. Harjoittelu kehittää mm. ammatillista teknistä tuntemusta ja taitoa. Opetuksen avustaminen toimii itsessään oppimisympäristönä sekä avustajalle että avustettaville.
  • Taidevedostaja vedostaa sarjoja muiden opiskelijoiden grafiikanteoksista. Vedostaja voi myös avustaa teoksen laattojen valmistuksessa ja koevedostuksessa. Harjoittelu kehittää ammatillisen osaamisen lisäksi yhteistyötaitoja. Parhaimmillaan taidegraafisen teoksen luominen on tiivistä yhteistyötä vedostajan ja graafikon välillä.

 

Taide ja teknologia

SAMK Kankaanpään taidekoulun kampuksella sijaitsee Tampereen yliopiston tutkimusryhmä kesään -21 asti. Harjoitusympäristön tavoitteena on löytää taiteen ja teknologian yhteistyömahdollisuuksia. Konkreettisina toimenpiteinä on mm. 3D-tulostukseen liittyvät yhteistyöt

 

Galleria- ja näyttelytoiminta

Harjoitusympäristö on kaikkien projektin toimijoiden yhteinen. Tavoitteena on toiminnan sisällön kehittämisen lisäksi harjoitella verkostoyhteistyötä. Harjoitusympäristössä käsitellään laaja-alaisesti galleriatoimintaa näyttelyjen suunnittelusta, ripustamisesta ja näyttelyn toteuttamisesta gallerian viestintään. Valtakunnallisesti toimintaa osallistuu noin 15 henkilöä.

 

Keltaisen talon seinämaalaukset

Kankaanpään nuorisotoimijat uudistavat keskustassa sijaitsevaa ns. Keltaista taloa nuorten kohtaamispaikaksi. Harjoitusympäristön tavoitteena on seinämaalauksilla luoda tiloista mielenkiintoisempi ja visuaalisesti näyttävä. Kuvataiteilijan näkökulmasta painopisteenä on vuorovaikutustaitojen merkitys ryhmätyöskentelyssä ja moniammatillisessa ympäristössä toimimisessa. Osallistujia on noin 12.

 

Taidepiha

Porin keskustassa sijaitseva sisäpiha toimii harjoitusympäristönä, missä yhdistyy taide ja kaupunkisuunnittelu. Tavoitteena on sisäpihan elävöittäminen kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. Ydinryhmässä on taiteilijoiden lisäksi toimijoita kivijalkayrittäjistä, alueen asukkaisiin ja kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneisiin. Osallistujia on noin 10.

https://www.instagram.com/taidepiha/

 

Taiteesta uutta työtä

Asiantuntijapalvelujen myynti ELY-keskuksen hallinnoiman työllisyyden edistämiseen liittyvään projektiin. Tavoitteena on, että kuvataiteilija toteuttaa esiselvityksen, minkä tavoitteena on etsiä ja ideoida erilaisia toimintamalleja, joilla edistetään kuvataiteilijan työllistymistä erilaisiin ympäristöihin. Osallistujia on noin 10.

 

Honkajoen ja Kankaanpään lukion AR-työpajat

Harjoitusympäristön tavoitteena oli toteuttaa työpajasarja lukion opiskelijoille ja henkilökunnalle lisätyn todellisuuden mahdollisuuksista. Osallistujat toteuttivat harjoitusympäristön opiskelijoiden johdolla pieniä AR-projekteja. Harjoitusympäristö oli osa lukion Leader-projektia.

 

TAIDE JA TEKNOLOGIA – J. Hyneman Center

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat toteuttaa teknologiaa vaativia projekteja LAB-amk:n ja LUT-yliopiston yhteisessä protopajassa Jamie Hyneman Centerissa.

JH-Centerin kautta kuvataiteen opiskelijoille avautuu mahdollisuuksia toimia visuaalisen alan asiantuntijoina erilaisissa teknologiaa vaativissa projekteissa eri alojen opiskelijoiden kanssa, yritysyhteistyössä tai edellisten erilaisissa kombinaatioissa. Näissä erilaisissa yhteistyöprojekteissa opiskelija harjaantuu työskentelemään monialaisessa yhteistyössä sekä vahvistaa omaa visuaalisen alan asiantuntijuuttaan.

Kuvataiteen opiskelija Karoliina Ahvenainen toteutti 2020 risuhirven, jonka pää seuraa ohikulkijoita katseellaan. Hirven muodoista vastasi opiskelija Ahvenainen ja hirven runko pään liikkeiden toteutuksineen tehtiin yhteistyössä JH-Centerin kanssa. Hilmoksi ristitty risuhirvi asuu LUT-tiedekirjaston sisäpihalla ohikulkijoita katseellaan seuraten. Katso video!

 

VALTARI – julkinen taide tiehankkeessa

Harjoitteluympäristönä taide osana tiehanketta harjaannuttaa opiskelijaa toimimaan yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä opettaa ymmärtämään suuren hankkeen kokonaisuutta että näkemään oman työnsä nimenomaan yhtenä osana suurta kokonaisuutta. Opiskelija oppii myös huomioimaan erilaisia tieturvallisuuteen liittyvä tekijöitä ja sen niiden asettamia vaatimuksia myös taideteokselle ja sen toteuttamiseen lähellä erilaisia kulkuväyliä.

LAB ammattikorkeakoulu sai tilaisuuden osallistua Valtari projektiin eli valtatie 12, Lahden eteläisen kehätien ympäristötaideteoksien toteutukseen 2020. Teosten toteuttamiselle pohjaa loi opintojakso Art for Public Spaces, jossa mm. ideoitiin ja suunniteltiin teoksia, valmisteltiin esitysmateriaalia esitettäväksi Valtari-projektin edustajille ja harjoiteltiin esiintymistä ideoiden esittelytilaisuutta varten. Esitetyistä ideoista valittiin kaksi teosta jatkokehittelyyn ja nämä teokset myös toteutettiin elo-syyskuussa 2020: Vt 12 Patomäen tunnelin suuaukolle toteutettiin Rosalinda Louhijoen teos ”Puut” ja Vt 12 Luhdantaustankadun suojakaiteeseen Markus Liljan teos ”Kasvusuunta”.

Lue lisää projektista väyläviraston sivuilla.

 

MURAALIT


Julkinen taide kaupunkiympäristössä sisällä ja ulkona

Harjoitteluympäristönä muraalin tekeminen harjaannuttaa opiskelijaa toimimaan tilaajaorganisaation ja muiden toteuttajaorganisaatioiden edustajien sekä toisen alan opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö- ja viestintätaidot kehittyvät. Harjaannutaan idean kehittelyyn tilaajan toiveita kuunnellen. Suuren mittakaavan työskentely kehittyy. Lisäksi karttuu osaaminen ja tietoisuus ison projektin monivaiheisuudesta lupakäytäntöineen sekä aikataulutuksineen.

Kuohu – muraali sisätilassa

Seinämaalaus ideoitiin LAB-amk:n ja ammattiopisto Sampon opiskelijoiden kanssa. Ideoiden pohjalta Senni Koskenvesa suunnitteli maalauksen. Maalaus toteutettiin yhdessä Sampon maalariopiskelijoiden kanssa keväällä 2021.   Lue lisää Saimaan ammattiopiston julkaisussa.

Ulpukat – muraali ulkoseinässä

Mitra Imatran rakennuttaja järjesti yhteistyössä LAB amk:n kanssa muraalikilpailun. Muuralin toteutuspaikka on Kukonlinnankadun korkea ulkoseinä Imatralla. Ideoita suunniteltiin opintojaksolla ja jatkokehittelyyn valittiin kolme ehdotusta. Näistä valittiin toteutettavaksi Hanna Kettusen Ulpukat. Pohjamaalauksen tekivät ammattiopisto Sampon maalariopiskelijat ja itse teos on suunnitelmissa toteuttaa Hanna Kettusen ja Sampon maalariopiskelijoiden yhteistyönä.   Lue lisää LAB:n julkaisussa.

 

KAAKON TAIDE


Kaakon taide on Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa toimivien visuaalisten taiteiden ammattilaisten alueellinen kattojärjestö, joka toimii edistääkseen taiteen näkyvyyttä ja taiteilijoiden toimeentuloa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Vuosittain Kaakon taide on järjestänyt tai välittänyt työtilaisuuksia useille kymmenille taiteilijoille ja näiden myötä myös on syntynyt erilaisia harjoitteluympäristöjä.
https://www.kaakontaide.fi

Taidetta jakokaappeihin

Jakokaappiprojektin tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden ymmärrystä taiteen merkityksestä kaupunkitilassa ja osana kaupunkitilaa, taiteen mahdollisuuksista luoda viihtyvyyttä sekä mahdollisesti ehkäistä töhryjä ja mm. edistää jakokaappien näkyvyyttä talvisin katujen aurauksen näkökulmasta.

Kesällä 2020 kaksi kuvataiteen opiskelijaa kartoitti ja dokumentoi Lappeenrannan alueen jakokaappeja osana harjoitteluaan. Tämä pohjusti 2021 toteutettavaa Taidetta jakokaappeihin projektia. Pohjana jakokaappiprojektille Kaakon taiteen ja Lappeenrannan kaupungin teettämä kysely lappeenrantalaisille: kaupunkilaisia pyydettiin ilmiantamaan paikkoja taiteelle.

Tammi-huhtikuussa kuvataiteen opiskelijat ideoivat ja suunnittelivat teoksia Lappeenrannan alueeen jakokaappeihin. Kesän ja alkusyksyn 2021 aikana neljä opiskelijaa toteuttavat teoksensa.
https://www.kaakontaide.fi/luovaa-ideointia-seka-webinaari-ammattitaiteilijoille/

Taiteilijan assistentti julkisen taiteen toteutuksessa

Kuvataiteen opiskelija toimi taiteilijan assistenttina mm. Savitaipaleen uuden hyvinvointiaseman seinämaalauksen toteutuksessa syyslukukaudella 2020. Opiskelijan osaaminen ja tietous julkisen taiteen toteutuksesta karttuvat sekä yhteistyötaidot kehittyvät.
Lue lisää: http://www.kaakontaide.fi/wp-content/uploads/2021/02/Taidetta_tilaan_opas_040221_web.pdf

Kesägalleria Taideolohuone Katariina

Galleriatyöskentely harjaannuttaa opiskelijaa asiakaspalveluun, yhteistyöhön ja tutustuttaa sekä kuvataiteilijan että näyttelytoiminnan arkeen.
Lue lisää: https://www.kaakontaide.fi/katariinan-kesa-2020/

 

 

Lisää harjoitusympäristöjä päivitetään sivuille aina, kun uusia yhteistyökuvioita valmistuu. Jos sinua kiinnostaa työskentely monipuolisissa yhteistyöprojekteissa tai haluat tarjota kuvataiteen opiskelijalle mielenkiintoisen yhteistyömahdollisuuden, niin ota yhteyttä palvelumanagereihin.

Vieritä ylös