Harjoitteluympäristöt

Yksi hankkeen toimenpiteistä oli palvelumanagerien johtamat työelämälähtöiset harjoitteluympäristöt. Hankkeen aikana toteutettin yhteensä 20 erilaista harjoitusympäristöä. Niiden tavoitteena oli tukea kuvataiteilijan siirtymistä opinnoista työelämään.

Kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu edistää kokemuksellista oppimista ja syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutuksen mukaista opiskelua.

Praktikmiljöer

Ett av projektets prestationer var service manager -styrda arbetsbaserade praktikmiljöer.  20 olika praktikmiljöer med målet att stödja bildkonstnärens övergångsfas från studier till arbetsliv förverkligades inom projektet.

Bildkonstutbildningarna på finländska yrkeshögskolor innefattar en praktikperiod på samanlagt 30 studiepoäng. Praktikens syfte är att eleven under handledning blir bekant med för yrkesstudier viktiga praktiska arbetsuppgifter samt tillämpande av kunskap och färdighet i arbetslivet. Praktiken främjar erfarenhetsinlärning och fördjupar studerandens färdigheter, förbereder dem för branschens arbetsuppgifter samt stöder och kompletterar utbildningens lärande.

Kuvataiteen ammatillinen harjoittelu

Tomi Kuusimäki, Tomas Regan 

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvät harjoittelut ovat oppimisympäristöjä, joissa opiskelija voi soveltaa hankkimaansa ammatillista osaamista käytännössä. Ne ovat työelämää vastaavia oppimisympäristöjä, joissa voi kehittää taiteellista osaamista, työelämätaitoja sekä luoda verkostoja. 

Työelämäyhteytensä ansiosta harjoittelut ovat monipuolisia ja tärkeitä oppimisympäristöjä. Harjoitteluissa voi syntyä vähemmän taitoperustaista uutta osaamista kuin esimerkiksi työpajakurssilla, mutta usein syntyy enemmän hankittujen taitojen ja oman osaamisen tunnistamista, kykyjä soveltaa osaamista sekä monipuolista työelämäosaamista. 

Opiskelijakyselyn mukaan tärkeinä kuvataiteilijan taitoina tunnistetaan taiteellisen tekemisen lisäksi muun muassa epävarmuuden sietokyky, ongelmanratkaisutaidot, itsensä johtaminen ja työssäjaksamisen edistämiseen liittyvät taidot. Näiden taitojen suunnitelmallinen oppiminen tulee näkyä jo harjoittelun suunnitteluvaiheessa. 

Kuvataiteen harjoitteluympäristöjen sisältöjen avoimuudesta johtuen ne ovat mahdollisia ympäristöjä tuoda paremmin esiin myös läpileikkaavia teemoja kuten digitaalisuus, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus. Ohjauskeskustelussa voidaan kannustaa opiskelijaa käsittelemään ja perehtymään näihin läpileikkaaviin teemoihin. 

Esimerkkejä - Exemplar

Jos sinua kiinnostaa työskentely monipuolisissa yhteistyöprojekteissa tai haluat tarjota kuvataiteen opiskelijalle mielenkiintoisen yhteistyömahdollisuuden, niin ota yhteyttä palvelumanagereihin.

Scroll to Top